Yönetmelikler

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik
Egzoz Yönetmeliği
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gemilerden Atık Alınması Ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
Katı Atıkların Kontrolu Yönetmeliği
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği
Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri İle İlgili Uygulama Yönetmelik
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği
Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Kum Çakıl Ve Benzeri Madenlerin Alınması İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği
PCB ve PCT'lerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik
Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Ambalaj Atiklarinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik
Çevre Denetimi Yönetmeliği
Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği (Taslak)
Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik